Zpracování osobních údajů 


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ode dne 25.5.2018.INFORMACE O NÁS A KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Netfox s.r.o.

IČO: 27574032

Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Koněvova 65/2755, PSČ 13000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 116806 E-MAIL : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TELEFON: 222 745 160PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE:

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání smluv a plnění závazků jsou některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů, fakturaci, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely, případně pro vymáhání pohledávek či hodnocení platební morálky.JAKÉ ÚDAJE A ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME:

1)      Pro účely uzavření a následné plnění příslušné smlouvy (kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o distribuci, apod), včetně vyřizování Vašich případných nároků z vadného plnění, zpracováváme:·         jméno a příjmení zákazníka

·         IČ, DIČ, adresa sídla / místa podnikání, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

·         jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a pozice kontaktní osoby zákazníkaPrávním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je především plnění příslušné smlouvy a současně také plnění našich zákonných povinností dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s vedením účetnictví.Poskytnutí osobních údajů za tímto účelem je nezbytným předpokladem pro uzavření a plnění smlouvy a nevyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nám nebudou osobní údaje poskytnuty, nemůžeme smlouvu uzavřít a řádně plnit.2)      Pro účely uplatnění nároků vzniklých nám v souvislosti s nebo vyplývajících z uzavřené příslušné smlouvy zpracováváme:·         jméno a příjmení zákazníka

·         IČ, DIČ, adresa sídla / místa podnikání, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

·         jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a pozice kontaktní osoby zákazníkaPrávním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je náš oprávněný zájem. K poskytnutí osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas.3)      Pro účely přímého marketingu (tj. zasílání nabídky související se službou nebo zbožím, které Vám bylo poskytnuto v rámci plnění příslušné smlouvy) zpracováváme:·         jméno a příjmení zákazníka

·         adresa sídla / místa podnikání, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

·         jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a pozice kontaktní osoby zákazníkaPrávním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je náš oprávněný zájem. K poskytnutí osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, ale Vy naopak můžete s tímto zpracováváním vyjádřit nesouhlas.4)      Pro účely zasílání ostatních obchodních a marketingových sdělení zpracováváme:·         jméno a příjmení zákazníka

·         adresa sídla / místa podnikání, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

·         jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a pozice kontaktní osoby zákazníkaPrávním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je souhlas zákazníka či kontaktní osoby zákazníka. Ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv odvolat.Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME:

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně ještě po dobu 3 let od jeho ukončení, případně po dobu nezbytnou k řádnému uplatnění našich právních nároků vyplývajících z příslušné smlouvy.

Pro účely přímého marketingu osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně ještě po dobu 2 let od jeho ukončení.

Pro účely zasílání ostatních obchodních a marketingových sdělení osobní údaje uchováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu.

Požádáte-li o výmaz svých osobních údajů, provedeme výmaz nebo anonymizaci Vašich osobních údajů do 1 měsíce od doručení takové žádosti; to však neplatí, pokud si Vaše údaje můžeme ponechat na základě našich oprávněných zájmů (zejména pro účely vymáhání práv z příslušné smlouvy) anebo na jiném právním základě a pro jiný účel dle platných právních předpisů.KOMU VAŠE ÚDAJE PŘEDÁVÁME:

Vaše osobní údaje mohou být předány ke zpracování pro výše uvedené účely těmto třetím osobám: Přepravní společnosti a obchodním partnerům zajiťujícím dodávky zboží a služeb a kontrolním orgánům ČR. Aktuální seznam třetích osob, kterým můžeme Vaše osobní údaje předat, Vám poskytneme na Vaši žádost zaslanou na naši níže uvedenou kontaktní e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo EU.Jak zajišťujeme bezpečnost při zpracování údajů:

Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů.JAKÉ MÁTE VŮČI NÁM PRÁVA:

·         právo požadovat přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování,

·         právo na opravu nebo výmaz osobních údajů,

·         právo na omezení zpracování údajů,

·         právo na přenositelnost údajů,

·         právo vznést námitku proti zpracování údajů

·         právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Se svými případnými dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů se můžete obrátit na kontaktní e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Netfox s.r.o.

Hartigova 65, dříve Koněvova
130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 275 740 32
DIČ: CZ27574032

Kontaktujte nás

Provozní doba:
PO - PÁ 9:00 - 17:00
Telefonní číslo: +420 774 600 756
Email: obchod@netfox.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C vložka 116806. ID datové schránky: xchpznz.
Bankovní spojení : 2405638001/5500 - Raiffeisenbank a.s.